شارژ رایگان ایرانسل و همراه اول telegram.me/sharje21 http://sharje21.mihanblog.com 2018-06-22T01:04:34+01:00 text/html 2018-06-21T12:11:38+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 1000 تومانی همراه اول (جدید) http://sharje21.mihanblog.com/post/1427 <div><font size="2" color="#cc33cc">*جدید / برای همه</font></div><div><font size="2" color="#cc33cc">#ربات_فوتبات</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*ابتدا ربات زیر را با اکانت همراه اول استارت بزنید.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><div><font size="2" color="#3366ff"><b><a href="https://t.me/f000tbot?start=221460193" target="" title="کلیک کنید"><font color="#3366ff">https://t.me/f000tbot?start=221460193</font></a>&nbsp;</b></font></div></div><div><font color="#3366ff" size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2">*سپس گزینه&nbsp; ثبت نام و دریافت شارژ را انتخاب و بعد شماره همراه خود رو ارسال کنید و کد&nbsp; &nbsp;دریافتی را وارد ربات کنید</font></div><div><font size="2" color="#cc33cc">*هزینه ندارد .</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">* پس از دریافت لینک دعوت مخصوص ، به ازای #هر_نفر که دعوت کنید 1000 تومان&nbsp; شارژ دریافت میکنید.(به صورت مستقیم )</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#ff6666">*هزینه روزانه 400&nbsp; تومان</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#3366ff">لغو&nbsp; با ارسال&nbsp; &nbsp;OFF&nbsp; ب&nbsp; 4090265 (از طریق سیم کارت)</font></div> text/html 2018-06-18T19:39:33+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 500+1000 تومانی ایرانسل (738902) http://sharje21.mihanblog.com/post/1426 <div><font size="2" color="#cc33cc">#کسانی_که_شرکت_نکردند&nbsp;</font></div><div><font size="2" color="#cc33cc">#سرویس_هم_نبرد</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">* ابتدا کد&nbsp; &nbsp;<b>*3*33#&nbsp;</b> (ستاره سه، ستاره ۳۳، مربع)&nbsp; رو شماره‌گیری و با ارسال 1 تایید کنید.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*سپس ارسال&nbsp; &nbsp;<b>488818121&nbsp;&nbsp;</b>به سرشماره&nbsp; &nbsp; &nbsp;<b>738902</b></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*با ارسال کد معرف 500 تومان هدیه عضویت را به صورت مستقیم دریافت میکنید.</font></div><div><font size="2">*هزینه ندارد</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*پس از دریافت کد به ازای #هر_نفر جدید که دعوت کنید 1000&nbsp; تومان دریافت میکند.(تا سقف 100 تومان)</font></div><div><font size="2">&nbsp;</font></div><div><font size="2">*دوستان شما هم باید ابتدا کد *3*33# شماره گیری کرده و تایید کنند و سپس کد شما را ارسال کنند.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*اطلاع و ثبت دعوتها با ارسال 300&nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp;738902&nbsp;&nbsp;</font></div><div><b style=""><font size="3" color="#ff0000">♦️</font></b><font size="2">نکته: زمانی که دوستانتان عضو سامانه هستند باید دعوتتان را با ارسال 300 ثبت کنید.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*دریافت شارژ&nbsp; با ارسال عدد 1000 ب 738902&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#ff0000">*هزینه روزانه&nbsp; 300&nbsp; تومان&nbsp;</font></div><div><font size="2" color="#3366ff">*لغو&nbsp; با ارسال&nbsp; L&nbsp; ب&nbsp; &nbsp;738902</font></div> text/html 2018-06-18T12:19:47+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 1000 تومانی ایرانسل (با وقفه) http://sharje21.mihanblog.com/post/1425 <div><font size="2" color="#cc33cc"><b>*اختیاری</b></font></div><div><font size="2" color="#cc33cc">#سرویس_کاپ</font></div><div><font size="2" color="#333333"><br></font></div><div><font size="2" color="#333333">◀️ارسال عدد&nbsp; 1&nbsp; ب&nbsp; &nbsp; &nbsp;307553</font></div><div><font size="2" color="#333333"><br></font></div><div><font size="2" color="#333333">*بعد 48 ساعت ارسال عدد&nbsp; 48&nbsp; ب&nbsp;&nbsp;307553</font></div><div><font size="2" color="#333333"><br></font></div><div><font size="2" color="#ff0000">*هزینه روزانه 500&nbsp; تومان بدون شارژ بزنید.</font></div><div><font size="2" color="#333333"><br></font></div><div><font size="2" color="#3366ff">*لغو سامانه با ارسال&nbsp; L&nbsp; &nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp;&nbsp;307553</font></div> text/html 2018-06-15T11:01:16+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 2000 تومانی همراه اول (جدید) http://sharje21.mihanblog.com/post/1422 <div><font color="#cc33cc" size="2">*جدید / برای همه</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">#سرویس_الماس</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*ارسال&nbsp; &nbsp;<b>779072172</b>&nbsp; &nbsp; ب&nbsp; <b>207351</b>&nbsp;</font></div><div><font size="2">*سپس کد فعالسازی دریافتی را به <b>207351</b> ارسال کنید.</font></div><div><font size="2">*هزینه&nbsp; ندارد</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*پس از دریافت کد دعوت به ازای #هر_سه_نفر که دعوت کنید <b>2000</b> شارژ دریافت میکند.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*اطلاع و ثبت دعوتها با ارسال <b>300</b>&nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp;<b>207351</b>&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*نکته: زمانی که دوستانتان عضو سامانه هستند باید دعوتتان را با ارسال <b>300</b> ثبت کنید.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*دریافت شارژ&nbsp; با ارسال 2 بار عدد <b>1000</b> ب <b>207351</b>&nbsp;</font></div><div><font size="2">* خط مستقیم شارژ میشود</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#ff0000" size="2">*هزینه&nbsp; روزانه&nbsp; 500 تومان</font></div><div><font color="#3366ff" size="2">*لغو سامانه با ارسال&nbsp; OFF و بعد OFF3&nbsp; ب&nbsp; &nbsp;<b>207351</b></font></div> text/html 2018-06-05T13:09:32+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 3000 تومانی همراه اول http://sharje21.mihanblog.com/post/1421 <div><font size="2" style="" color="#ff6666"><div style="">شارژدهیش تمام شده .</div><div style="">ثبت دعوت فعاله میتونید دوستانتون رو دعوت کنید زمانی که فعال شد دریافت کنید.</div></font></div><div><font size="2" color="#cc33cc" style="">#اپلیکیشن_نجوا&nbsp;</font></div><div><font size="2" color="#cc33cc" style="">*محدود / اختیاری</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">◀️ اپلیکیشن نجوا را از لینک زیر دریافت و نصب کنید</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;</font><a href="http://najva.sysarman.ir/services/download" target="_blank" title="کلیک کنید"><font color="#3366ff"><b>http://najva.sysarman.ir/services/download</b></font></a></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*ازمنوی برنامه گزینه کد معرف را انتخاب و کد 6KXGF&nbsp; را&nbsp; وارد کنید.</font></div><div><font size="2">* به ازای هر 3 دوست که کد شما را در قسمت معرف وارد کند 3 کد شارژ 1000 تومانی دریافت میکنید.</font></div><div><font size="2">*از قسمت دعوت دوست میتوانید کد معرف خود را دریافت کنید.&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">* از قسمت دریافت هدیه میتوانید شارژ دعوتی خود را دریافت کنید.&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#ff0000" size="2">*مراحل بالا هزینه ندارد.</font></div><div><font color="#ff0000" size="2">*هزینه روزانه 400 تومان در صورت لغو شارژی کسر نمیشود.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#3366ff" size="2">*لغو کامل سامانه با ارسال&nbsp; OFF و OFF1&nbsp; &nbsp;ب&nbsp; 307563</font></div><div><font size="2">♦️با هر گوشی دو بار میشه نصب کرد.</font></div> text/html 2018-06-05T11:03:27+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ رایگان برای تمامی اپراتورها !!! http://sharje21.mihanblog.com/post/1420 <div><font color="#ff0000" size="2"><b>هدیه 1000 تومان عضویت غیر فعال شده فعلا شارژ نگیرید موجودی کم میشه اما شارژ ارسال نمیشه</b></font></div><div><font size="2" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font size="2" color="#cc33cc">#اپلیکیشن #کیپو</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><strike>*از طریق لینک زیر در اپلیکیشن کیپو ثبت نام و ان را دریافت کنید.</strike></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><a href="https://web.kipopay.com/mlm/?Token=e103c1ac-b479-4620-963c-e3853f1d1801" target="_blank" title="کلیک کنید"><font size="2" color="#3366ff"><strike>https://web.kipopay.com/mlm/?Token=e103c1ac-b479-4620-963c-e3853f1d1801</strike></font></a></div><div><font size="2"><br></font></div><div><div><font size="2"><strike>*پس از فعال سازی 1000 تومان هدیه نصب اپ در کیف پولتان اضافه میشود که از قسمت خرید شارژ میتوانید یک شارژ 1000 تومانی دریافت کنید</strike></font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><strike>*قسمت دعوت دوست هم باید دوستانی که دعوت میکنید 5000 تومان کیف پولشان را از طریق کارت بانکی شارژ کنند تا 1000 تومان به کیف پول دعوت کننده اضافه بشه،که جالب نیست.</strike></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#3333ff" size="2">*هزینه و لغو ندارد.</font></div> text/html 2018-05-28T02:40:48+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ رایگان با اپ 724 برای تمامی اپراتور ها http://sharje21.mihanblog.com/post/1419 <div><div><b><font color="#ff0000">قسمت دعوت از دوست مشکل داره&nbsp;</font></b></div><div><b><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div><span style="font-size: small;">◀️اپلیکیشن 724 را از پست زیر دریافت و نصب کنید.</span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*از منو برنامه گزینه حساب کاربری رو انتخاب و سپس شمارتون رو وارد کنید در مرحله بعد کد دوست به دوست را ابتدا کد معرف " 22f858f&nbsp;"</font><span style="font-size: small;">&nbsp;و سپس کد هدیه&nbsp; " ramezan724 " وارد کنید تا 1724&nbsp; تومان به موجودی کیف پولتان اضافه شود&nbsp;</span><font size="2">همچنین پس از دریافت شارژ 724 تومان دیگر دریافت میکنیدبابت وارد کردن کد معرف.</font></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><span style="font-size: small;">* همچنین به ازای هر دوست که از طریق بالا دعوت کنید مبلغ 724 تومان بعد از دریافت شارژ توسط فرد دعوت شده به کیف پول شما و دوستتان اضافه میشود.(ممکن هست با تاخیر انجام شود)</span></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><span style="font-size: small;">*کد دعوت خود را از قسمت دوست به دوست دریافت کنید.</span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><a href="http://bit.ly/dl724" target="" title="کلیک کنید"><b><font size="2" color="#3366ff">http://bit.ly/dl724</font></b></a></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">* جهت دریافت شارژ گزینه " شارژ&nbsp; " بعد شماره دلخواه و بعد خرید شارژ 1000 تومانی را انتخاب کنید و در اخر پرداخت با کیف پول را انتخاب کنید.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*نیاز به کارت بانکی و تراکنش نیست.</font></div><div><font size="2" color="#3366ff">*هزینه و لغو ندارد</font></div></div> text/html 2018-05-27T15:58:20+01:00 sharje21.mihanblog.com امین اینترنت نامحدود رایتل http://sharje21.mihanblog.com/post/1418 <div><font size="2">*پیشنهاد ویژه رایتل در ماه مبارک رمضان ، بسته اینترنت نامحدود 30 روزه (قابل استفاده از ساعت‌ 3 الی 9 صبح)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#ff0000" size="2"><b>&nbsp;قیمت : 8500 تومان&nbsp;</b></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*خرید با استفاده از کد دستوری زیر یا اپ رایتل من&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;*142*1*1*3*40#</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">اطلاعات بیشتر :</font></div><div><b><font size="2"><a href="http://www.rightel.ir/ramadan97" target="" title="کلیک کنید"><font color="#3366ff">www.rightel.ir/ramadan97</font></a>&nbsp;</font></b></div> text/html 2018-05-23T15:37:07+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 4000 تومانی همراه اول (جدید) http://sharje21.mihanblog.com/post/1417 <div><font size="2" color="#ff0000">شارژدهیش افزایش یافته به ازای هر 3 دعوت جدید به جای 2000 تومان 4000 تومان دریافت میکنید.</font></div><div><font size="2" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font size="2" color="#cc33cc">*جدید / برای همه</font></div><div><font size="2" color="#cc33cc">#سرویس_روپولی</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">* ارسال&nbsp; &nbsp;<b>215886255&nbsp; &nbsp;&nbsp;</b>ب&nbsp; <b>405104&nbsp;</b></font></div><div><font size="2">* سپس کد فعالسازی دریافتی را به 405104 ارسال کنید.</font></div><div><font size="2" color="#cc66cc">*هزینه&nbsp; ندارد</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*پس از دریافت کد دعوت خود به ازای #هر_سه_نفر جدید که با کد شما عضو مسابقه شوند، 4000 شارژ دریافت میکند.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*اطلاع و ثبت دعوتها با ارسال 300&nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp;405104&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#ff0000" style="" size="3"><b style="">♦️</b></font><font size="2">نکته: زمانی که دوستانتان عضو سامانه هستند باید دعوتتان را با ارسال 300 ثبت کنید.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*دریافت شارژ&nbsp; با ارسال 2 بار عدد 1000 ب 405104&nbsp;</font></div><div><font size="2">* خط مستقیم شارژ میشود</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#ff0000">*هزینه&nbsp; روزانه&nbsp; 500 تومان</font></div><div><font color="#3366ff" size="2">*لغو سامانه با ارسال&nbsp; OFF&nbsp; و بعد OFF1&nbsp; ب&nbsp; &nbsp; 405104</font></div> text/html 2018-05-23T08:17:10+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ و اینترنت رایگان همراه اول ( شارژ_گیفت ) http://sharje21.mihanblog.com/post/1416 <div><div><font size="2" color="#ff0000"><b>تمام شد</b></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike style="">جدید / برای همه</strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>#ربات_شارژ_گیفت</strike></font></div><div><strike><font size="1" color="#333333">*ابتدا ربات زیر را با اکانت همراه اول استارت بزنید.</font></strike></div><div><b><font size="1" color="#333333"><strike><a href="http://t.me/SharjGift_bot?start=111991883" target="" title="کلیک کنید">http://t.me/SharjGift_bot?start=111991883</a></strike></font></b></div><div><strike><font size="1" color="#333333">* سپس با انتخاب گزینه " شارژ رایگان " شماره همراه خود رو به اشتراک بزاریدو کد دریافتی را وارد ربات کنید</font></strike></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>*هزینه ندارد&nbsp;</strike></font></div><div><strike><font size="1" color="#333333">*پس از دریافت لینک دعوت مخصوص ، به ازای #هر_سه_نفر که دعوت کنید 2000 تومان به موجودیتون اضافه میشه که میتونید شارژ 2000 تومانی یا با افزایش موجودی بسته های اینترنت رایگان فعال کنید.</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">*اطلاع از تعداد دعوتها انتخاب&nbsp; گزینه&nbsp; " گزارش عملکرد " در ربات</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">*دریافت شارژ و اینترنت رایگان با انتخاب گزینه " تسویه حساب " در ربات</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">*شارژ و اینترنت به صورت مستقیم میباشد</font></strike></div><div><font size="2" color="#ff6666">*هزینه روزانه 500&nbsp; تومان</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#3366ff">*لغو&nbsp; با ارسال&nbsp; OFF&nbsp; ب&nbsp; &nbsp;307950 (از طریق سیم کارت)</font></div></div> text/html 2018-05-22T17:23:23+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژهای 1و 5 و 10هزار تومانی همراه اول(جدید) http://sharje21.mihanblog.com/post/1415 <div><span style="font-size: small;"><font color="#ff0000"><b>مشکل در ثبت دعوت و کد دعوت داره فعلا شرکت نکنید</b></font></span></div><div><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-size: small;">جدید / برای همه</span></div><div><font size="2" color="#cc33cc">#سرویس_سیمای_اول</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><strike>&nbsp;ارسال&nbsp; 12630&nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp; &nbsp;20902</strike></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;سپس ارسال کد فعال سازی به 20902</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#cc33cc">هزینه ندارد</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*پس از دریافت کد دعوت به ازای:</font></div><div><font size="2">*2 نفر اول : 1000تومان شارژ</font></div><div><font size="2">*5نفر بعدی: 5 تومان شارژ</font></div><div><font size="2">*10 نفر بعدی: 10 هزار تومان شارژ</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*دریافت کد شارژ&nbsp; با ارسال&nbsp; عبارت&nbsp; checkout به 20902&nbsp; (بعد از تکمیل دعوت و دریافت تبریک)</font></div><div><font size="2" color="#ff0000">*هزینه روزانه 500&nbsp; تومان&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#3366ff">*لغو&nbsp; با ارسال&nbsp; OFF3&nbsp; ب&nbsp; &nbsp;20902</font></div> text/html 2018-05-21T22:51:20+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 5000 تومانی همراه اول باوقفه 405551 http://sharje21.mihanblog.com/post/1404 <div><font size="2" style="color: rgb(255, 102, 102);">شماره تماس پشتیبانی :&nbsp;</font><font size="2" style="color: rgb(255, 102, 102);">02122765594</font></div><div>ایمیل</div><div><font size="2" color="#ff6666"><a href="info@artatel.ir" target="_blank" title="کلیک کنید">info@artatel.ir</a></font></div><div><font color="#cc33cc"><font size="2"><b><br></b></font></font></div><div><font color="#cc33cc"><font size="2"><b>اختیاری</b></font></font></div><div><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-size: small;">#سرویس داب</span></div><div><font size="2"><strike><br></strike></font></div><div><strike style=""><font size="1" color="#333333">*ارسال کد&nbsp; &nbsp;<b style="">107828&nbsp; &nbsp; &nbsp;</b>ب&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<b style="">405551</b></font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">* سپس ارسال کد فعال سازی به&nbsp;<b style="">405551</b></font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">*پس از دریافت کد دعوت به ازای #هر_سه_نفر که دعوت کنید یک شارژ 5000تومانی بعد از 72 ساعت دریافت میکند</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">*اگه کد دعوت نداد مجدد کد دعوت رو ارسال کنید</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">*دوستانی که دعوت میکنید تا 72 ساعت نباید لغو کنند تا دعوت موثر حساب شوند</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">* اطلاع از دعوت ارسال عبارت&nbsp; DAVAT&nbsp; ب&nbsp;&nbsp;<b style="">405551</b></font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">*دریافت کارت شارژ با ارسال 100&nbsp; به&nbsp;<b style="">405551</b></font></strike></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>*هزینه روزانه 500&nbsp; تومان (بدون شارژ هم میشود)</strike></font></div><div><div><font size="1" color="#333333"><strike style="">(هزینش زیاده بدون شارژ شرکت کنید)</strike></font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><span style="color: rgb(51, 102, 255); font-size: small;">*لغو&nbsp; با ارسال&nbsp; OFF&nbsp; ب&nbsp; &nbsp;</span><b style="color: rgb(51, 102, 255); font-size: small;">405551</b></div><div><b style="color: rgb(51, 102, 255); font-size: small;"><br></b></div><div><br></div><div><font size="2" style="color: rgb(204, 51, 204);">*مشابه سامانه&nbsp;</font><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-size: small;">307546 سرویس تاینی هست بدون شارژ شرکت کنید چون هم هزینش زیاده و هم ممکنه مثل تاینی شارژدهیش بعد 3 روز غیر فعال بشه،&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-size: small;"><br></span></div><div><font color="#cc33cc"><span style="font-size: small;">*شارژدهی سرویس تاینی فعاله اگه قبلا موفق به دریافت شارژ نشدین به دوستانی که دعوت کردین بگین عضو بشن و بعد&nbsp;</span><span style="font-size: small;">DAVAT بفرستین باید تمامی دوستانتان تا دریافت کامل شارژها عضو سامانه باشند</span></font></div><div><font color="#cc33cc"><span style="font-size: small;"><br></span></font></div><div><a href="http://sharje21.mihanblog.com/post/1368" target="_blank" title="کلیک کنید"><b><font size="2" color="#3366ff">پست مربوط به سرویس تاینی</font></b></a></div><div><b style="color: rgb(51, 102, 255); font-size: small;"><br></b></div> text/html 2018-05-20T15:30:56+01:00 sharje21.mihanblog.com امین یک گیگابایت اینترنت همراه اول http://sharje21.mihanblog.com/post/1333 <div><div><font color="#ff0000" size="2"><b>سامانه ثبت ایمیل برای دریافت یک گیگ نت&nbsp; غیر فعال شده شرکت نکنید.</b></font></div><div><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div><font color="#ff0000" size="2">برای کسانیکه ایمیل خود را ثبت نکرده اند</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*یک گیگ اینترنت یک ماهه هدیه ثبت آدرس ایمیل خود در سامانه 990009 همراه اول.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*ابتدا آدرس ایمیل خود را به سر شماره&nbsp; &nbsp;990009&nbsp; ارسال کنید.</font></div><div><font size="2">*سپس جهت تکمیل فرایند ثبت با مراجعه به ایمیل خود شناسه دریافتی را به سامانه 990009 پیامک نمایید.</font></div><div><font size="2">*ممکنه پیام دریافتی در قسمت هرزنامه (spam) ایمیل ذخیره شود.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">* پس از ارسال کد ثبت ، کد فعال سازی هدیه 1 گیگ اینترنت رایگان برایتان از طریق پیامک ارسال میشود.</font></div><div><font size="2">*جهت فعال سازی کد دریافتی را با خط دلخواه شماره گیری کنید.</font></div><div><font size="2" color="#ff0000">*هزینه ارسال هر پیام به سرشماره 99009،&nbsp; 298 ریال میباشد.</font></div><div><font size="2" color="#3366ff"><br></font></div><div><font size="2" color="#3366ff">* استعلام بسته اینترنت</font></div><div><font size="2" color="#3366ff">*100*0#</font></div><div><font size="2" color="#3366ff"><br></font></div><div><font size="2" color="#3366ff">*لغو تمدید خودکار:</font></div><div><font size="2" color="#3366ff">*100*8#</font></div> text/html 2018-05-20T02:42:23+01:00 sharje21.mihanblog.com امین 5000 تومان شارژ ، هدیه اولین خرید از اپ ماناپی http://sharje21.mihanblog.com/post/1413 <div><div style=""><font color="#ff0000" size="2"><b>اعتبار کد هدیه تمام شد.</b></font></div></div><div><font color="#cc33cc" size="2">تمامی اپراتور ها</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">#اپلیکیشن_ماناپی</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><strike>&nbsp;اپلیکیشن ماناپی را از سایت زیر دانلود و نصب کنید، و با انجام اولین تراکنش با استفاده از کارت بانکی ( مثلا خرید شارژ برنده یک شارژ 5000 تومانی شوید.</strike></font></div><div><font size="2"><strike><br></strike></font></div><div><a href="http://manapay.com" target="_blank" title="کلیک کنید"><b><font size="2" color="#3366ff"><strike>http://manapay.com</strike></font></b></a></div><div><font size="2"><strike><br></strike></font></div><div><strike><font size="2">در هنگام تراکنش در قسمت کد هدیه "&nbsp;</font><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;">MANAREYHOON&nbsp;</b><font size="2">" را وارد کنید تا هدیه اولین تراکنش را دریافت کنید.</font></strike></div><div><font size="2"><strike><br></strike></font></div><div><font size="2"><strike>&nbsp;جهت دریافت شارژهای هدیه از داخل اپ روی گزینه جایزه ها » جوایز من » دریافت شارژ بزنید و با وارد کردن شماره دلخواه ،خطتان به صورت مستقیم شارژ میشود.</strike></font></div><div><font size="2"><strike><br></strike></font></div><div><font size="2"><strike>احتمالا محدوده</strike></font></div><div><font size="2" color="#ff0000">هزینه و لغو ندارد</font></div> text/html 2018-05-18T08:42:27+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 500 + 5000 تومانی ایرانسل (مبینا) http://sharje21.mihanblog.com/post/1412 <div><div><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-size: small;">#کسانی_که_شرکت_نکردند&nbsp;</span></div><div><font color="#cc33cc" size="2">#اپلیکیشن_مبینا</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">*فعال شده در 96/7/25</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">* ارسال عدد&nbsp;&nbsp;<b style="">&nbsp;1&nbsp;</b>&nbsp;&nbsp;ب&nbsp; &nbsp; &nbsp;<b style="">738646</b></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*سپس&nbsp;&nbsp;<b>976177970&nbsp;&nbsp;</b>ب&nbsp; &nbsp;&nbsp;<b style="">738646</b></font></div><div><font size="2"><strike>&nbsp;</strike></font></div><div><font size="2">*با ارسال کد معرف 500 تومان هدیه عضویت را به صورت مستقیم دریافت میکنید.</font></div><div><font size="2">*هزینه ندارد</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*پس از دریافت کد دعوت به ازای هر سه دعوت 5000 تومان دیگر دریافت میکنید.(تا سقف 100 تومان)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*اطلاع و ثبت دعوتها : 300 ب&nbsp; 738646</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><font color="#ff0000">♦️</font>نکته: زمانی که دوستانتان عضو سامانه هستند باید دعوتتان را با ارسال 300 ثبت کنید</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*دریافت شارژ دعوتی: 1000 ب 738646</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#ff0000">*هزینه روزانه&nbsp; 300&nbsp; تومان&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*لغو با ارسال&nbsp; L&nbsp; &nbsp;ب&nbsp; 738646</font></div></div>