شارژ رایگان ایرانسل و همراه اول telegram.me/sharje21 http://sharje21.mihanblog.com 2018-02-19T00:36:43+01:00 text/html 2018-02-18T11:25:00+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ های محدود http://sharje21.mihanblog.com/post/1274 <div><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3">(اختیاری)</font></span></div><div><br></div><div><div><font size="2" color="#cc66cc"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc66cc" size="2"><b>1000 تومانی همراه اول با وقفه (#سرویس_تخفیف</b></font><b style="color: rgb(204, 102, 204); font-size: small;">)</b></div><div><div><font color="#333333" size="2"><br></font></div><div><font color="#333333" size="2">*امروز&nbsp; <b>29 </b>بهمن&nbsp; ارسال عدد&nbsp;<b>1&nbsp;</b>ب&nbsp; &nbsp;<b>6644</b></font></div><div><font color="#333333" size="2">48 ساعت پس از عضویت&nbsp;</font></div><div><font size="2"><font color="#333333">*ارسال کد&nbsp;</font></font><font color="#333333" size="2">6636&nbsp; ب&nbsp;&nbsp;</font><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: small;">6644</span></div><div><font size="2" color="#ff6666">*هزینه روزانه 400 تومان&nbsp;</font></div><div><font color="#333333" size="2">*فرصت شرکت تا 12 امشب&nbsp; 29 بهمن</font></div></div><div><font color="#333333" size="2"><br></font></div><div><font color="#3366ff"><font size="2">*لغو با ارسال&nbsp; OFF&nbsp; &nbsp; به&nbsp;</font></font><span style="font-size: small;"><font color="#3366ff">6020</font></span></div></div><div><br></div><div><hr></div><div><br></div><div><div><font size="2" color="#333333">1000 تومانی همراه اول با وقفه&nbsp;</font></div><div><div><font color="#333333" size="2">*امروز&nbsp; 27 بهمن&nbsp; ارسال عدد&nbsp;<b>1&nbsp;</b>ب&nbsp; &nbsp;20890</font></div><div><font color="#333333" size="2">48 ساعت پس از عضویت&nbsp;</font></div><div><font color="#333333" size="2">*ارسال کد 1107 ب&nbsp; &nbsp;20890</font></div><div><font size="2" color="#333333">*هزینه روزانه 400 تومان&nbsp;</font></div><div><font color="#333333" size="2">*فرصت شرکت تا 12 امشب&nbsp; 27 بهمن</font></div></div><div><font size="2" color="#333333"><br></font></div><div><font size="2" color="#333333">*لغو با ارسال&nbsp; OFF3&nbsp; &nbsp; به&nbsp;20890</font></div></div><div><br></div><div></div><div><br></div><div></div><div><div><br></div></div><div><br></div><div><br></div><div><div><br></div></div><div><span style="color: rgb(51, 102, 255); font-size: small;">*اکثرا محدود و گاهی وقتها نامحدود هست و همچنین ممکنه اصلا فعال نشود&nbsp;(بدون شارژ شرکت کنید)</span></div><div><br></div><font size="2" style=""><div style=""><div style=""><div style=""><div style=""><div><div></div></div></div></div></div></div></font> text/html 2018-02-14T09:12:20+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 1000 تومانی ایرانسل http://sharje21.mihanblog.com/post/1378 <div><font size="2" color="#ff0000"><b style="">تمام شد</b></font></div><div><font color="#cc33cc" size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#666666">#سرویس_کفش_طلایی</font></div><div><font size="2" color="#666666"><br></font></div><div><strike style=""><font size="1" color="#666666">◀️ارسال عدد&nbsp; 1&nbsp; &nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp; &nbsp;737469</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#666666"><br></font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#666666">*پس از دریافت دو محتوا (تبلیغات)&nbsp;</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#666666"><br></font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#666666">◀️ ارسال عدد&nbsp; 1000&nbsp; ب&nbsp; 737469</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#666666"><br></font></strike></div><div><font size="1" color="#666666"><strike>هزینه هر محتوا&nbsp; 120&nbsp; تومان&nbsp;</strike></font></div><div><strike><font size="1" color="#666666"><br></font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#666666"><b style="">♦️</b>هنگام ارسال محتوا سیم کارت باید فعال باشد.</font></strike></div><div><strike><font size="1"><br></font></strike></div><div><font color="#3366ff" size="2">لغو با ارسال&nbsp; L&nbsp; &nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp; 737469</font></div> text/html 2018-02-14T06:33:31+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 1000+4000 تومانی ایرانسل http://sharje21.mihanblog.com/post/1377 <div><font color="#ff6666" size="2"><b>&nbsp;دریافت شارژ به مشکل خورده فعلا شرکت نکنید.</b></font></div><div><font size="2">#سرویس_چراغ_جادو</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><strike>ارسال&nbsp; کد&nbsp;&nbsp;<b>1600345&nbsp; &nbsp;&nbsp;</b>ب&nbsp; &nbsp; <b>8660&nbsp;</b></strike></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">سپس ارسال 1001&nbsp; به&nbsp; 8660 (جهت دریافت لینک شارژ 1000 تومانی)</font></div><div><font color="#ff6666" size="2">هزینه ندارد</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">همچنین به ازای دعوت از هر 2 دوست جدید یک پیام (150 تومانی )دریافت کنند 4000 تومان دیگر دریافت میکنید</font></div><div><font size="2">تا سقف 40 تومان</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*اطلاع&nbsp; و ثبت دعوت با ارسال&nbsp; &nbsp;500&nbsp;</font></div><div><font size="2">*دریافت شارژ با ارسال 4 بار 1000&nbsp;</font></div><div><br></div><div><font size="2" color="#ff6666">هزینه هر محتوا&nbsp; 150&nbsp; تومان&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#3366ff">لغو&nbsp; با ارسال&nbsp; L&nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp;8660</font></div> text/html 2018-02-13T09:46:44+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 1000 تومانی ایرانسل (جدید) http://sharje21.mihanblog.com/post/1376 <div><font size="2" color="#ff6666">تمام شد</font></div> <font size="2"><div><font color="#cc33cc" size="2"><br></font></div><font color="#333333">#سرویس_جعبه_موسیقی</font></font><div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#333333" size="1"><strike style="">◀️ارسال عدد&nbsp; 1&nbsp; &nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp; &nbsp;737464</strike></font></div><div><font color="#333333" size="1"><strike><br></strike></font></div><div><font color="#333333" size="1"><strike>پس از دریافت دو محتوا (تبلیغات)&nbsp;</strike></font></div><div><font color="#333333" size="1"><strike><br></strike></font></div><div><font color="#333333" size="1"><strike>ارسال عدد&nbsp; 1000&nbsp; ب&nbsp;&nbsp;737464</strike></font></div><div><font color="#333333" size="1"><strike><br></strike></font></div><div><font color="#333333" size="1"><strike style="">هزینه هر محتوا&nbsp; 120 تومان&nbsp;( روزی یک محتوا )</strike></font></div><div><br></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#3366ff" size="2">لغو سامانه با ارسال&nbsp; L&nbsp; &nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp;&nbsp;737464</font></div></div> text/html 2018-02-12T04:55:46+01:00 sharje21.mihanblog.com امین 2 شارژ 1000تومانی ایرانسل (جدید) http://sharje21.mihanblog.com/post/1375 <div><div><div><font size="2" color="#ff0000"><b>تمام شد</b></font></div></div><div><br></div><div><font size="2" color="#666666">#سرویس_شعرگونه</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#666666"><strike>◀️ارسال عدد&nbsp; 1&nbsp; &nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp; &nbsp;737471</strike></font></div><div><strike><font color="#666666"><br></font></strike></div><div><font size="2" color="#666666"><strike>*سپس ارسال عدد&nbsp; 1000&nbsp; ب&nbsp; 737471</strike></font></div><div><font size="2" color="#666666"><strike><br></strike></font></div><div><strike><font color="#666666"><font style="" size="3">♦️</font><font size="2">به خطوطی که میگه بعد دو محتوا ، باید تا دریافت دو محتوا در روز بعد صبر کنند</font></font></strike></div><div><font size="2" color="#666666"><strike><br></strike></font></div><div><font size="2" color="#666666"><strike style="">هزینه هر محتوا&nbsp; 100&nbsp; تومان</strike></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#3366ff" size="2"><b>لغو سامانه با ارسال&nbsp; L&nbsp; &nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp; 737471</b></font></div></div><div><br></div><div><font color="#cc66cc" size="2"><br></font></div><div><hr></div><div><font size="2" color="#ff0000">تمام شد</font></div><div><font color="#cc66cc" size="2"><br></font></div><div><font color="#333333" size="1"><strike style="">#سرویس_چمدان</strike></font></div><div><font color="#333333" size="1"><strike><br></strike></font></div><div><font color="#333333" size="1"><strike>◀️ارسال عدد&nbsp; 1&nbsp; &nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp; &nbsp;737453</strike></font></div><div><font color="#333333" size="1"><strike><br></strike></font></div><div><font color="#333333" size="1"><strike>پس از دریافت دو محتوا (تبلیغات)&nbsp;</strike></font></div><div><font color="#333333" size="1"><strike><br></strike></font></div><div><font color="#333333" size="1"><strike>ارسال عدد&nbsp; 1000&nbsp; ب&nbsp; 737453</strike></font></div><div><font color="#333333" size="1"><strike><br></strike></font></div><div><font color="#333333" size="1"><strike>هزینه هر محتوا&nbsp; 100&nbsp; تومان</strike></font></div><div><font color="#333333" size="1"><strike><br></strike></font></div><div><font size="2" color="#3366ff"><b>لغو سامانه با ارسال&nbsp; L&nbsp; &nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp; 737453</b></font></div> text/html 2018-02-12T04:04:38+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 1000 + 4000 تومانی همراه اول(307350) http://sharje21.mihanblog.com/post/1374 <div><font color="#cc33cc" size="2">#کسانی_که_شرکت_نکردند&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">#سرویس_تماشا</font></div><div><font color="#ff6666" size="2">♦️آپدیت نیست / دوباره فعال شده</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">◀️ ارسال&nbsp; &nbsp;<b>1522245180</b></font><b style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;</b><span style="font-size: small;">ب&nbsp; &nbsp; &nbsp;<b>307350</b></span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*سپس کد فعالسازی دریافتی را به 405101 ارسال کنید.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">*هزینه&nbsp; ندارد</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*پس از دریافت کد دعوت به ازای #هر_سه_نفر که کد شما را ارسال کند یک شارژ 4000&nbsp; تومانی دریافت میکند&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;*همچنین پس از دریافت اولین محتوا (500 تومان) میتوانید با ارسال 1000&nbsp; به 307350&nbsp; هزار تومان دریافت کنید.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*اطلاع و ثبت دعوتها با ارسال 300&nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp;307350&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><font color="#ff6666">♦️</font>نکته: زمانی که دوستانتان عضو سامانه هستند باید دعوتتان را با ارسال 300 ثبت کنید.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*دریافت شارژ&nbsp; با ارسال 4 بار عدد 1000 ب 307350 (خط مستقیم شارژ میشود)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#ff6666" size="2">هزینه 500 تومان حق اشتراک در روز بعد کسر میشود و باید عضو سامانه باشید</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">لغو&nbsp; با ارسال&nbsp; OFF&nbsp; ب&nbsp; &nbsp;307350</font></div> text/html 2018-02-10T16:39:34+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 1000 تومانی همراه اول (جدید) http://sharje21.mihanblog.com/post/1373 <div><font color="#ff6666" size="2"><b>فعلا تمام شده</b></font></div><div><b><font size="2" color="#cc33cc"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#cc33cc">#سرویس_صد_ثانیه&nbsp;</font></b></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><strike>*ارسال&nbsp; &nbsp;<b>عدد&nbsp; 1&nbsp;</b>ب&nbsp; <b>405502&nbsp;</b></strike></font></div><div><font size="2">*سپس کد فعالسازی دریافتی را به 405502 ارسال کنید.</font></div><div><font size="2">* سپس ارسال حرف&nbsp; J&nbsp; به 405502&nbsp; (دریافت 1000 تومان هدیه عضویت)</font></div><div><font size="2" color="#ff6666"><br></font></div><div><font size="2" color="#ff6666">*هزینه روزانه&nbsp; 500&nbsp; تومان&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#3366ff">*لغو&nbsp; با ارسال&nbsp; OFF&nbsp; ب&nbsp; &nbsp;405502</font></div> text/html 2018-02-10T13:06:31+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 1000 تومانی همراه اول باوقفه http://sharje21.mihanblog.com/post/1372 <div><span style="font-size: small;"><font color="#ff0000"><b>با تاخیر مستقیم شارژ میده&nbsp;</b></font></span></div><div><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-size: small;">سرویس_روشنا&nbsp;</span></div><div><font color="#cc33cc" size="2">(اختیاری)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><font size="2">ارسال عدد&nbsp; 1&nbsp; ب&nbsp; &nbsp;406430</font><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">بعد از 48 ساعت از عضویت&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ارسال حرف P&nbsp; ب&nbsp; &nbsp;</font><span style="font-size: small;">406430</span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#ff6666" size="2">هزینه روزانه 400 تومان</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">لغو سامانه با ارسال&nbsp; OFF ب&nbsp; &nbsp;</font><span style="font-size: small;">406430</span></div> text/html 2018-02-10T12:32:14+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 1000 تومانی ایرانسل http://sharje21.mihanblog.com/post/1371 <div><font size="2" color="#ff6666">تمام شد</font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike style=""><br></strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike style="">#سرویس_نسل_نو</strike></font></div><div><strike><font size="1" color="#333333"><br></font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">◀️ارسال عدد&nbsp; 1&nbsp; &nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp; &nbsp;737459</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333"><br></font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">پس از دریافت دو محتوا (تبلیغات)&nbsp;</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333"><br></font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">ارسال عدد&nbsp; 1000&nbsp; ب&nbsp; 737459</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333"><br></font></strike></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>هزینه هر محتوا&nbsp; 100&nbsp; تومان</strike></font></div><div><strike><font size="1" color="#333333"><br></font></strike></div><div><font color="#3366ff" size="2">لغو سامانه با ارسال&nbsp; L&nbsp; &nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp; 737459</font></div> text/html 2018-02-08T12:59:36+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 1000 تومانی همراه اول باوقفه http://sharje21.mihanblog.com/post/1370 <div><font color="#ff6666" size="2"><b style="">تمام شده&nbsp;</b></font></div><div><font color="#333333" size="1"><strike style="">سرویس صالحین</strike></font></div><font color="#333333" size="1"><strike>ارسال عدد&nbsp; 1&nbsp; ب&nbsp; &nbsp;405516</strike></font><div><font color="#333333" size="1"><strike>بعد از 72 ساعت&nbsp;</strike></font></div><div><font color="#333333" size="1"><strike>ارسال کد مخصوص&nbsp; ب&nbsp; &nbsp;405516</strike></font></div><div><font color="#333333" size="1"><strike>هزینه روزانه 300</strike></font></div><div><font size="1" color="#3366ff">لغو سامانه با ارسال&nbsp; OFF ب&nbsp; &nbsp;405516</font></div> text/html 2018-02-08T07:10:10+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 1000 تومانی ایرانسل (737808) http://sharje21.mihanblog.com/post/1369 <div><br></div><div><font size="2" color="#cc33cc">#سرویس_هزارسنگر</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*ارسال&nbsp; عدد&nbsp;1 ب&nbsp; 737808</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*بعد از گذشت&nbsp; 48ساعت&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*ارسال&nbsp; عدد&nbsp; 48 ب&nbsp; &nbsp; 737808(جهت دریافت شارژ)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#ff6666">*هزینه روزانه 300 تومان&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*لغو&nbsp; با ارسال&nbsp; L&nbsp; ب&nbsp; &nbsp;737808</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><div><font size="2" color="#666666"><b style="">اگر جواب نمیده یا بعد 48 ساعت میگه هنوز زمان نرسیده باید ساعاتی بعد امتحان کنید</b></font></div></div><div><font size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></div> text/html 2018-02-07T10:10:48+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 2000 تومانی همراه اول http://sharje21.mihanblog.com/post/1368 <div><font size="2" color="#cc66cc">♦️برای همه&nbsp;</font></div><div><font size="2" color="#cc66cc">#سرویس_تینی_گیم</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*ارسال کد&nbsp; &nbsp;<b>1062231&nbsp; &nbsp; &nbsp;</b>ب&nbsp; &nbsp; &nbsp; <b>307546</b></font></div><div><font size="2">* سپس ارسال کد فعال سازی به <b>307546</b></font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">*هزینه ندارد&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*پس از دریافت کد دعوت به ازای #هر_سه_نفر که دعوت کنید یک شارژ 2000 تومانی دریافت میکند (سقف 16 تومان)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">* اطلاع از دعوت ارسال عبارت&nbsp; DAVAT&nbsp; ب&nbsp; 307546</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*کارت شارژ 2000 تومانی بعد از چند روز ارسال میشود،پس از پایان دعوت میتوانید مسابقه را لغو کنید،هدیه از بین نمیرود.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">*هزینه روزانه 500&nbsp; تومان</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#3366ff">*لغو&nbsp; با ارسال&nbsp; OFF&nbsp; ب&nbsp; &nbsp;307546&nbsp;</font></div> text/html 2018-02-06T11:52:45+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 5000 تومانی همراه اول( 3071119) http://sharje21.mihanblog.com/post/1367 <div><font size="2" color="#cc33cc">*آپدیت نیست /دوباره فعال شده&nbsp;</font></div><div><font size="2" color="#cc33cc">#کسانی_که_شرکت_نکردند&nbsp;</font></div><div><font size="2" color="#cc33cc">#سرویس_زنگ_مدرسه</font></div><div><font size="2" color="#cc33cc">#آپدیت_شده_در_3_5_96</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">* ارسال&nbsp;&nbsp;<b>1653899966&nbsp; &nbsp;&nbsp;</b>ب&nbsp; &nbsp; &nbsp;3071119</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*سپس کد فعالسازی دریافتی را به 3071119 ارسال کنید.</font></div><div><font size="2">*هزینه ندارد</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*پس از دریافت کد به ازای #هر_دو_نفر که کد شما را ارسال کند و هزینه یک روز اشتراک&nbsp; یعنی 500&nbsp; تومان را&nbsp; پرداخت کند&nbsp; یک شارژ 5000&nbsp; تومانی دریافت میکند&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*اطلاع و ثبت دعوتها با ارسال 555&nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp;3071119&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="2">*دریافت شارژ&nbsp; با ارسال 5 بار عدد 5000 ب 3071119 (خط مستقیم شارژ میشود)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><font color="#ff0000">♦️</font><font color="#cc33cc">هزینه 500 تومان حق اشتراک به صورت خودکار در طول روز کم میشود و باید عضو سامانه بمونید.</font></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><b><font color="#ff0000">♦️</font></b>نکته: زمانی که دوستانتان عضو سامانه هستند باید دعوتتان را با ارسال 555 ثبت کنید.</font></div><div><font color="#3366ff" size="2"><br></font></div><div><font color="#3366ff" size="2">*لغو&nbsp; با ارسال&nbsp; OFF&nbsp; ب&nbsp; &nbsp;3071119</font></div><div><br></div> text/html 2018-02-06T06:47:48+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 1و5و10تومانی همراه اول(309212) http://sharje21.mihanblog.com/post/1366 <div><div><font size="2" color="#ff6666"><b style="">بدون شارژ دعوت ثبت نمیشه (اختیاری)</b></font></div><div><font color="#cc33cc" size="2"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">#سرویس_سیب_اول</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*ارسال&nbsp; &nbsp;1178784&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;ب&nbsp; &nbsp; &nbsp;309212</font></div><div><font size="2">* سپس ارسال کد فعال سازی به&nbsp;309212</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*پس از دریافت کد دعوت به ازای :</font></div><div><font size="2">*2 نفر اول : 1000 تومان شارژ</font></div><div><font size="2">*4نفر بعدی: 5 هزار تومان شارژ</font></div><div><font size="2"><font color="#cc33cc">*</font>8 نفر بعدی: 10 هزار تومان شارژ</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*دوستانی که دعوت میکنید باید به مدت 24 ساعت عضو سامانه باشند و یک حق اشتراک پرداخت کنند تا دعوت موفق حساب شوند.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*هزینه روزانه 400&nbsp; تومان (بدون شارژ هم میشود)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*اطلاع از تعداد دعوتهاهای موفق با ارسال&nbsp; عبارت&nbsp; List&nbsp; به 309212</font></div><div><font size="2">*جهت دریافت کارت شارژ هر مرحله&nbsp; کلمه " پرداخت " را به 309212 ارسال کنید.</font></div><div><font color="#ff0000" size="3"><b>♦️</b></font><font size="2">کارت شارژ با تاخیر 12 ساعته ارسال میشود.</font></div><div><font size="2">*لغو&nbsp; با ارسال&nbsp; OFF&nbsp; ب&nbsp; &nbsp;309212</font></div></div> text/html 2018-02-06T05:50:46+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 2000 تومانی ایرانسل (738595) http://sharje21.mihanblog.com/post/1364 <div><font size="2" color="#ff0000"><b style="">&nbsp;شارژدهیش به مشکل خورده فعلا شرکت نکنید .</b></font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">♦️برای همه / اپدیت شده&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">#اپ_کیوب</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><strike>◀️ارسال&nbsp; &nbsp;177600462&nbsp; &nbsp; ب&nbsp; &nbsp; &nbsp;738595</strike></font></div><div><font color="#cc33cc" size="2"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">*هزینه 100 تومان(بدون شارژ هم میشود)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*پس از دریافت کدبه ازای #هر_سه_نفری که دعوت کنید 2000 تومان شارژ دریافت میکنید(تا سقف 600 تومان)</font></div><div><font size="2">*اطلاع از دعوتها با ارسال 1000 ب&nbsp; 738595</font></div><div><font size="2">* شارژ به صورت مستقیم&nbsp; بعد از چند دقیقه از تکمیل دعوت ارسال میشود</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">لغو سامانه با ارسال&nbsp; L&nbsp; &nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp;738595</font></div>